Algemene Voorwaarden en Privacy Protocol

Algemene Voorwaarden

 1. Bedrijfsomschrijving
  Wewerken biedt coaching op het gebied van het ontdekken van het eigen talent, met als doel vinden van (bij voorkeur betaald) werk.
 2. Uitgangspunten
  De coaching vindt plaats op basis van wederzijds respect. Daar waar mogelijk zijn reflectie, bewustwording, eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, denken én voelen, open staan voor leerervaringen en ruimte voor nieuw gedrag typerend voor het traject. Er wordt gewerkt aan de hand van uitgangspunten vanuit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Acceptance & Commitment Therapy (ACT).
 3. Vertrouwelijkheid
  Alles wat in het contact tussen coach en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten, tenzij de cliënt hiertoe nadrukkelijk toestemming geeft. De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt.
 4. Intakegesprek / kennismaking
  Het intakegesprek verkent de mogelijkheden voor coaching / begeleiding tussen coach en cliënt. Besproken worden in ieder geval: verwachtingen ten aanzien het coachings-/begeleidingstraject, het opstellen van het ondersteuningsplan/begeleidingsplan, de persoonlijke verhouding, de tijdsinvestering en de overige inspanningen van de betrokken partijen, locatie, kosten, aantal gesprekken per week / maand, en de doelstelling van het coachings/begeleidingstraject.
 5. Kosten intake / kennismaking
  Het intakegesprek / kennismakingsgesprek is gratis.
 6. Doelstelling coachingstraject
  Doelstelling van het coachings- / begeleidingstraject is het helder benoemen van de talenten en er een passende en uitdagende bestemming voor vinden. Er zal begeleiding plaatsvinden op alle gewenste levensgebieden.
 7. Aansprakelijkheid
  Alle verplichtingen van de coach onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de coach. Een klachtenregeling is beschikbaar (zie onder art. 13).
 8. Afspraken inzake tijdsinvestering, kosten en afwezigheid
  De coach en de cliënt maken in overleg een overeenkomst. Hierin worden prijsafspraken en de duur van het traject vooraf vastgesteld. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen. Indien blijkt dat het noodzakelijk is om afspraken met betrekking tot de werkzaamheden en de hieraan gekoppelde prijsafspraken aan te vullen of te wijzigen, dan zullen coach en cliënt in onderling overleg de  overeenkomst aanpassen.
  Bij ziekte, afwezigheid i.v.m. vakantie of afwezigheid i.v.m. omstandigheden van de coach zal er een overgangstermijn zijn van maximaal twee weken. Na deze termijn zal er, in overleg met de cliënt worden voorzien in een vervangende coach of worden gekozen voor een andere oplossing. De facturering blijft in genoemde gevallen door wewerken verzorgd.
  Mocht een cliënt niet in staat zijn binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, dan heeft wewerken het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 9. Locatie en reiskosten
  Per traject worden afspraken gemaakt over de locatie. Reiskosten zijn in principe inbegrepen bij de overeengekomen kosten voor een traject, tenzij vooraf anders wordt overeen gekomen
 10. Afzeggen coaching sessie
  Zowel coach als cliënt houden zich aan de afspraken. Een coaching sessie kan tot 48 uur van tevoren worden afgezegd. Er wordt dan in onderling overleg een vervangende datum vastgesteld tenzij anders wordt afgesproken. Bij niet of te laat afzeggen hoeft geen vervangende datum te worden vastgesteld. De betalingsverplichting blijft in die gevallen wel bestaan.
 11. Factureren
  Factureren gebeurt maandelijks. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij het uitblijven van de betalingen geven wij de vordering uit handen aan een deurwaarderskantoor waarbij de kosten van incasso voor rekening van de betalingsplichtige komen.
 12. Dossiervorming
  Ten behoeve van het werken met een cliënt wordt altijd een dossier gevormd. Dit dossier wordt na het beëindigen van het begeleidingstraject maximaal 10 jaar (wettelijke termijn) bewaard waarna het wordt vernietigd (voor meer info, zie privacy protocol).
 13. Klachtenregeling
  Voor de klachtenregeling verwijzen we u naar het klachtenreglement
 14. Wijziging Algemene Voorwaarden
  wewerken behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor nieuwe cliënten geldt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden effectief één maand na aankondiging hiervan aan lopende cliënten, dan wel één maand na plaatsing van de herziene Algemene Voorwaarden op de website van wewerken.

Privacy regelement

Inleiding
Op grond van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hanteert wewerken een Privacy reglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van inzage in uw gegevens, het recht om deze gegevens zo nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

 1. Artikel 1.
   De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van mensen voor wie ze bestemd zijn.
 2. Artikel 2.
  wewerken is gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Wij verstrekken geen informatie aan derden behoudens mondelinge en/of schriftelijke toestemming van de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiging.
 3. Artikel 3.
  De wet geeft u het recht om de gegevens, zoals wij die hebben opgenomen, in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt. U kunt uw gegevens inzien op het aanvraag bij uw begeleider. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen.
 4. Artikel 4.
  wewerken zal uw gegevens nooit aan derden ter inzage geven of mondeling verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
 5. Artikel 5.
  wewerken
   zal geen informatie over u en/of uw gezin opvragen zonder uw schriftelijke of mondelinge toestemming.
 6. Artikel 6.
  Gegevens van u en/of uw gezin worden gedurende de wettelijk vastgelegde termijn van 10 jaar bewaard.
 7. Artikel 7.
  De persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beschermde omgeving.
 8. Artikel 8.
  Bij klachten over de omgang met uw gegevens kunt u zich richten tot uw coach of de klachtencommissie.

Versie juli 2018