Algemene Voorwaarden Coaching

 1. Bedrijfsomschrijving
  Wewerken biedt coaching op het gebied van het ontdekken van het eigen talent, met als doel vinden van (bij voorkeur betaald) werk.
 2. Uitgangspunten
  De coaching vindt plaats op basis van wederzijds respect. Daar waar mogelijk zijn reflectie, bewustwording, eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, denken én voelen, open staan voor leerervaringen en ruimte voor nieuw gedrag typerend voor het traject. Er wordt gewerkt aan de hand van uitgangspunten vanuit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Acceptance & Commitment Therapy (ACT).
 3. Vertrouwelijkheid
  Alles wat in het contact tussen coach en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten, tenzij de cliënt hiertoe nadrukkelijk toestemming geeft. De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt.
 4. Intakegesprek / kennismaking
  Het intakegesprek verkent de mogelijkheden voor coaching / begeleiding tussen coach en cliënt. Besproken worden in ieder geval: verwachtingen ten aanzien het coachings-/begeleidingstraject, het opstellen van het ondersteuningsplan/begeleidingsplan, de persoonlijke verhouding, de tijdsinvestering en de overige inspanningen van de betrokken partijen, locatie, kosten, aantal gesprekken per week / maand, en de doelstelling van het coachings/begeleidingstraject.
 5. Kosten intake / kennismaking
  Het intakegesprek / kennismakingsgesprek is gratis.
 6. Doelstelling coachingstraject
  Doelstelling van het coachings- / begeleidingstraject is het helder benoemen van de talenten en er een passende en uitdagende bestemming voor vinden. Er zal begeleiding plaatsvinden op alle gewenste levensgebieden.
 7. Aansprakelijkheid
  Alle verplichtingen van de coach onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de coach. Een klachtenregeling is beschikbaar (zie onder art. 13).
 8. Afspraken inzake tijdsinvestering, kosten en afwezigheid
  De coach en de cliënt maken in overleg een overeenkomst. Hierin worden prijsafspraken en de duur van het traject vooraf vastgesteld. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen. Indien blijkt dat het noodzakelijk is om afspraken met betrekking tot de werkzaamheden en de hieraan gekoppelde prijsafspraken aan te vullen of te wijzigen, dan zullen coach en cliënt in onderling overleg de  overeenkomst aanpassen.
  Bij ziekte, afwezigheid i.v.m. vakantie of afwezigheid i.v.m. omstandigheden van de coach zal er een overgangstermijn zijn van maximaal twee weken. Na deze termijn zal er, in overleg met de cliënt worden voorzien in een vervangende coach of worden gekozen voor een andere oplossing. De facturering blijft in genoemde gevallen door wewerken verzorgd.
  Mocht een cliënt niet in staat zijn binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, dan heeft wewerken het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 9. Locatie en reiskosten
  Per traject worden afspraken gemaakt over de locatie. Reiskosten zijn in principe inbegrepen bij de overeengekomen kosten voor een traject, tenzij vooraf anders wordt overeen gekomen
 10. Afzeggen coaching sessie
  Zowel coach als cliënt houden zich aan de afspraken. Een coaching sessie kan tot 48 uur van tevoren worden afgezegd. Er wordt dan in onderling overleg een vervangende datum vastgesteld tenzij anders wordt afgesproken. Bij niet of te laat afzeggen hoeft geen vervangende datum te worden vastgesteld. De betalingsverplichting blijft in die gevallen wel bestaan.
 11. Factureren
  Factureren gebeurt maandelijks. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij het uitblijven van de betalingen geven wij de vordering uit handen aan een deurwaarderskantoor waarbij de kosten van incasso voor rekening van de betalingsplichtige komen.
 12. Dossiervorming
  Ten behoeve van het werken met een cliënt wordt altijd een dossier gevormd. Dit dossier wordt na het beëindigen van het begeleidingstraject maximaal 10 jaar (wettelijke termijn) bewaard waarna het wordt vernietigd (voor meer info, zie privacy protocol).
 13. Klachtenregeling
  Voor de klachtenregeling verwijzen we u naar het klachtenreglement
 14. Wijziging Algemene Voorwaarden
  wewerken behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor nieuwe cliënten geldt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden effectief één maand na aankondiging hiervan aan lopende cliënten, dan wel één maand na plaatsing van de herziene Algemene Voorwaarden op de website van wewerken.

 

Inleiding
Op grond van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hanteert wewerken een Privacy reglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van inzage in uw gegevens, het recht om deze gegevens zo nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Artikel 1.
 De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van mensen voor wie ze bestemd zijn.
Artikel 2.
wewerken is gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Wij verstrekken geen informatie aan derden behoudens mondelinge en/of schriftelijke toestemming van de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiging.
Artikel 3.
De wet geeft u het recht om de gegevens, zoals wij die hebben opgenomen, in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt. U kunt uw gegevens inzien op het aanvraag bij uw begeleider. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen.
Artikel 4.
wewerken zal uw gegevens nooit aan derden ter inzage geven of mondeling verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Artikel 5.
wewerken zal geen informatie over u en/of uw gezin opvragen zonder uw schriftelijke of mondelinge toestemming.
Artikel 6.
Gegevens van u en/of uw gezin worden gedurende de wettelijk vastgelegde termijn van 10 jaar bewaard.
Artikel 7.
De persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beschermde omgeving.
Artikel 8.
Bij klachten over de omgang met uw gegevens kunt u zich richten tot uw coach of de klachtencommissie.

Bedrijfsnaam :  wewerken
Contact: mevrouw M.M. van der Lans
Bezoekadres: Johanniterweg 4
Postcode/woonplaats: 6865 WH Doorwerth
Telefoonnummer :06-81156173
Email: monique@wewerken.nl
BTW nummer :NL001957496B40
KvK nummer:  65290798
IBAN: NL86 KNAB 0255 5560 12  t.n.v. Wewerken

Artikel 1 Definities
1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van iedere overeenkomst gesloten tussen Wewerken en een klant. Verder aan te halen als AV WW.
2. Derde(n): een of meer betrokkenen die niet partij zijn bij de overeenkomst tussen Wewerken en een klant.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Wewerken en een klant met betrekking tot vervaardigen en/of onderhouden en/of hosten van een website.
4. Klant: de afnemer van diensten van Wewerken. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.
5. Schriftelijk: niet zijnde mondeling en waaronder ook elektronisch verkeer valt.
6. Meerwerk: werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die tussen Wewerken en een klant bestaan.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door Wewerken. De afwijking heeft slechts gelding binnen de overeenkomst waarin de afwijking is overeengekomen.
3. Algemene voorwaarden van de klant van welke strekking dan ook worden door Wewerken uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, dan heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen, deze behouden steeds hun gelding.
5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere handeling van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Wewerken en klant, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Wewerken zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk iets anders over is afgesproken.
2. De website van Wewerken geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
3. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Wewerken een schriftelijke aanvaarding op een door haar gedaan aanbod ontvangt, dan wel dat Wewerken een aan haar gericht aanbod schriftelijk aanvaardt.

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen
1. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn altijd exclusief BTW.
2. Facturatie vindt in beginsel 100% voor aanvang plaats, behoudens de situatie genoemd in lid 2 van ‘ Uitvoering overeenkomst’.
3. De prijs die wordt gefactureerd is de prijs die vooraf is afgesproken, eventueel vermeerderd met de kosten voor meerwerk waar de klant zijn schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
4. Het uurtarief voor dit meerwerk zal altijd vooraf met de klant worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan al in de offerte worden meegenomen maar ook later ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
5. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen niet zijnde werkdagen aan Wewerken.
6. De factuur wordt in beginsel digitaal verstrekt. Indien de klant een papieren factuur wenst, dan zal zij Wewerken hier zelf om dienen te verzoeken. De betalingstermijn zoals vermeld op de digitale factuur is leidend en zal niet worden verlengd indien de klant een papieren factuur wenst.
7. In verband met de digitale toezending van de factuur is de klant verplicht om een goed werkend e-mailadres aan Wewerken te verstrekken.
8. Indien Wewerken de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal de klant, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, 2 % rente per maand verschuldigd zijn over het openstaande bedrag. De open gevallen rente zal steeds bovenop het openstaande bedrag worden geteld waarover in de daarop volgende maand weer 2 % rente wordt geheven.
9. Indien de klant nalatig blijft de betaling te voldoen, dan kan Wewerken, zonder verplicht te zijn tot nadere kennisgeving, besluiten de vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten die gemoeid zijn met een buitengerechtelijk dan wel gerechtelijk traject komen voor rekening van de klant.
Deze kosten komen in ieder geval neer op minimaal 15 % van het totale bedrag, met een minimum van E40,- te vermeerderen met BTW.
10. Wewerken is bovendien gerechtigd zonder nadere kennisgeving de website op non-actief te zetten als de betaling langer dan 20 dagen uitblijft.

Artikel 5 Onderhoud
1. Voor het onderhouden van de website biedt Wewerken onderhoudscontracten aan.
2. Dit onderhoud ziet toe op:
a. het doorvoeren van software updates een keer per maand;
b. problemen die voortkomen uit het doorvoeren van updates worden gratis verholpen;
c. het verhelpen van onvolkomenheden die een normaal functioneren van de website in de weg staan.
3. Het onderhoud wordt gewoonlijk verricht vanuit de standplaats van Wewerken zelf. Wewerken kan op afstand met de klant meekijken in het systeem van de klant, daartoe geeft de klant wewerken de inloggegevens. De toestemming hiervoor wordt geacht te zijn gegeven door de klant bij het sluiten van de overeenkomst en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Indien de klant dit anders wenst dan zal hij dit voor de genoemde sluiting en aanvaarding schriftelijk bij Wewerken dienen aan te geven.
4. Het updaten van een website thema valt uitdrukkelijk niet onder het onderhoud.
Indien een klant hieraan behoefte heeft, dan valt dit onder meerwerk en dient hier eerst een schriftelijke afspraak over gemaakt te worden.

Artikel 6 Verplichtingen klant
1. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing van de website, hieronder mede verstaan de beveiliging van gegevens.
2. De klant dient er in geval van een onderhoudscontract zorg voor te dragen dat Wewerken te allen tijde bij de website kan. Dit betekent onder meer dat het aanpassen van loggegevens aan Wewerken gecommuniceerd dient te worden.
3. De klant is verplicht om voor tijdige en deugdelijke aanlevering van het materiaal te zorgen dat op de website dient te komen.

Artikel 7 Verplichtingen Wewerken/Uitvoering overeenkomst
1. Wewerken en de klant spreken vooraf het te behalen resultaat af en Wewerken zal er voor instaan om de dienstverlening met zorg uit te voeren en het afgesproken resultaat op te leveren, tenzij dit door oorzaken welke haar niet zijn toe te rekenen wordt belet.
2. De klant is gehouden om alle door Wewerken verlangde gegevens en informatie te verstrekken die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
Indien de klant de informatie niet of niet tijdig verstrekt, kan Wewerken na daartoe een tweetal verzoeken te hebben gedaan haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. Ook als de klant besluit de opdracht terug te trekken, kan Wewerken haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. In alle drie de gevallen zal Wewerken een factuur sturen voor de reeds gemaakte kosten + 30 % van het offertebedrag tot maximaal 100% van het offertebedrag.
In geval van ontbinding is Wewerken volledig van haar verplichtingen ontslagen en is zij niet gehouden hetgeen eerder al door haar is ontvangen in welke zin dan ook terug te geven.
3. Ter uitvoering van elke overeenkomst staat Wewerken er voor in een goed werkende site op te leveren. Aan deze verplichting is geheel voldaan zodra de klant akkoord gaat met het resultaat en de site definitief aan hem wordt opgeleverd. Indien er geen onderhoudscontract is afgenomen, vervalt nadien elke aanspraak over de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk
1. Wewerken brengt vooraf de benodigde werkzaamheden in kaart en de daaraan verbonden kostprijs voor de klant. De klant geeft hierop, mondeling dan wel schriftelijk, zijn akkoord voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt genomen. Indien de klant gaandeweg op een nieuw idee komt welke een ingrijpende wijziging van de eerder vastgestelde werkzaamheden inhouden, dan zal Wewerken deze wijzigingen tegen meerprijs ten uitvoer leggen, tenzij de aard van de werkzaamheden zodanig is dat er als het ware een nieuw project ontstaat. In dit specifieke geval kan Wewerken in overleg met de klant ertoe besluiten om van vooraf aan te beginnen en voor de eerder gemaakte kosten een factuur te sturen.
2. Indien er sprake is van meerwerk dan zal Wewerken dit eerst met de klant opnemen en daar een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak over maken voordat met het meerwerk wordt begonnen.

Artikel 9 Duur en beëindiging
1. Het afnemen van een website bij Wewerken betekent in beginsel dat de klant zijn hosting elders onderbrengt, tenzij anders is overeengekomen.
2. De doorlooptijd van een project wordt na de intake bepaald en met de klant afgestemd. Dit wordt bevestigd in de offerte die naar aanleiding van de intake wordt opgesteld.
3. Een onderhoudscontract wordt aangegaan voor minimaal een jaar. Daarna gaat dit abonnement over naar een abonnement voor onbepaalde tijd. De kosten voor dit onderhoudscontract worden nog steeds per jaar vooraf gefactureerd, maar het abonnement is per maand opzegbaar.
4. Opzegging van het onderhoudscontract dient schriftelijk en één maand voor het einde van de looptijd te gebeuren.

Artikel 10 Levering en levertijd
1. De klant krijgt één feedbackronde om zijn op- en aanmerkingen te geven dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij iets anders is overeengekomen.
2. De wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat daarmee eigenlijk een nieuwe weg wordt ingeslagen. Het gaat hier dan ook om kleine aanpassingen.
3. Op- en aanmerkingen en wijzigingsvoorstellen die na de feedbackronde worden aangedragen, worden als meerwerk gezien en kunnen slechts worden meegenomen als de klant bereid is het meerwerk hiervoor te betalen.
4. Wewerken geeft schriftelijk bij de klant aan tot welke termijn de feedbackronde duurt.
5. De finale levertijd zal steeds in overleg met de klant aan de hand van zijn persoonlijke wensen worden bepaald.
6. Indien de klant, ondanks een aantal verzoeken, niet of niet tijdig informatie aanlevert voor de bouw dan wel afronding van de website, kan Wewerken ermee volstaan om op de afgesproken opleverdatum een onafgeronde website aan de klant over te dragen waarmee Wewerken aan haar contractuele verplichting jegens de klant voldoet.
Tijdig in de zin van dit artikel is dat de informatie wordt aangeleverd binnen twee maanden.
7. Bij definitieve oplevering van de website ontvangt de klant:
a. toegang gegevens tot een dropboxaccount voor de opleverback-up van zijn website
b. een standaard handleiding hoe zelf aanpassingen te kunnen doen op de website
c. een document met alle inloggegevens

Artikel 11 Eigendom
1. Zolang de website in aanbouw is, ligt het auteursrecht van de website volledig bij Wewerken. De klant krijgt in dit stadium enkel een tijdelijk toegangsrecht voor de website.
2. Zodra de website door de klant is geaccordeerd wordt de website en het daarop rustende auteursrecht aan hem overgedragen. Het staat de klant daarmee geheel vrij om teksten en afbeeldingen eigenstandig aan te passen of zelf de layout te gaan wijzigen dan wel een ander bedrijf inschakelen om aanpassingen aan de website te laten verrichten.
3. Door Wewerken geregistreerde domeinnamen voor klanten zijn na betaling eigendom van de klant.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Wewerken verzorgt door middel van haar onderhoudscontracten voor het gebruik van actuele software. Zij is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt doordat de klant vasthoudt aan het gebruik van verouderde software. Indien de klant twijfels heeft over de actualiteit van de door haar gebruikte software, dan zal zij uit eigener beweging en zo spoedig mogelijk met Wewerken hierover contact op dienen te nemen.
2. Wewerken levert na akkoordverklaring van de klant een goed werkende website op voorzien van alle software updates van dat moment. Wewerken heeft daarmee geheel aan zijn verplichtingen voldaan. Vanaf dat moment gaan ook afgenomen onderhoudscontracten in. Mocht de klant nog geen onderhoudscontract hebben afgenomen, dan kan hij dat vanaf dit moment alsnog doen tegen de dan geldende prijzen. Schade die zich voordoet na de oplevering zoals hierboven genoemd maar voordat er een onderhoudscontract van kracht is, komen geheel voor rekening van de klant.
3. Wewerken is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hacking.
4. Wewerken erkent geen enkele aansprakelijkheid voor onvolkomenheden van de website van de klant indien de klant de hosting elders dan bij Wewerken heeft ondergebracht.
5. Wewerken garandeert dat de door haar gebruikte software up-to-date is, zowel van het CMS systeem als ook de bijbehorende plug ins. Voor het overige verstrekt Wewerken geen garanties.
6. Wewerken is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen veroorzaakt door derden waarmee zij samenwerkt dan wel afhankelijk van is en waarop zij geen invloed kon uitoefenen.

Artikel 13 Overmacht
1. Wewerken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet aan haar opzet of schuld te wijten is.
Hieronder wordt mede verstaan niet-verwijtbare gedragingen van toeleveranciers en/of derden die Wewerken voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt dan wel heeft ingeschakeld.
2. In geval van onmacht aan de zijde van Wewerken worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtssituatie van Wewerken langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Gedeeltelijke prestaties worden naar verhouding afgerekend.

Artikel 14 Privacy
1. Indien de gegevens van de klant nodig zijn voor de aanvraag van een domeinnaam en/of hosting, dan worden de gegevens daarvoor gebruikt. Voor het overige zal gebruikmaking van persoonsgegevens voor welke doeleinden dan ook pas plaatsvinden nadat daartoe de schriftelijke toestemming van de klant is verkregen.
2. Alle door de klant aangeleverde persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Voor wat betreft de zakelijke informatie heeft te gelden dat deze enkel wordt gebruikt voor het vullen van de website.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
1. De overeenkomst tussen Wewerken en de klant wordt beheerst door Nederlands recht.
2. De geschillen welke tussen Wewerken en de klant mochten ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, zullen uitsluitend dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde instanties.

Datum maart 2020

Privacy Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de website van Wewerken (verder genoemd: ‘de website’) besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de website onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.

De informatie op de website wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van Wewerken. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze website bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de website, of de websites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit Wewerken dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en of de informatie te kunnen raadplegen.

Algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op overeenkomsten tussen klant en Wewerken, bij akkoord gaan offerte.

Op het gebruik van deze website (www.wewerken.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Wewerken streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Wewerken niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wewerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Wewerken en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Wewerken garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Wewerken te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wewerken heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Wewerken aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Wewerken zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Wewerken daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.